دفتر معاملات: تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان 23، پلاک 10، طبقه اول
تلفن امور معاملات اوراق (گویا): 58349-021
تلفن امور معاملات اوراق (واحد پذیرش): 88716579-88702695
تلفن امور معاملات اوراق (واحد آنلاین): 88705178-88703123
تلفن امور معاملات کالا و انرژی: 88726531-88716573-88726283
فاکس امور معاملات: 88480372
کد پستی: 1513933611

 

 

Address: First floor, No. 10, 23St., Vozara St.,Tehran.
Tel (Call Center) : +98-21-58349
Tel (Stock) : +98-21-88716579-88702695
Tel (Stock-Online) : +98-21-88703123-88705178
Tel(commodity): +98-21-88726531,88716573,88726283
Fax: +98-21-88480372
Postal Code: 1513933611