سمت نام مدیر تحصیلات
مدیر عامل رامین ملماسی کارشناسی ارشد مدیریت
معاونت مالی و اداری رضا کاظم زاده کارشناسی ارشد مدیریت
مدیر معاملات اوراق بهادار بابک اخیانی لیسانس صنایع
مدیر معاملات کالا و انرژی ربابه قاسمی کارشناسی ارشد اقتصاد
مدیر مالی مهدی خداویسی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدیر اداری محمود شکرالهی کارشناسی ارشد مدیریت مالی