نام سهامدار تعداد سهام مبلغ سرمایه (هزار ریال)
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها 149،999،800 149،999،800
شرکت گسترش ایوان پایدار 100 100
شرکت آتیه اندیشان امید شهریار 100 100
  مجموع سرمایه: 150 میلیارد ریال