سمت نام و نام خانوادگی
رئیس هیات مدیره زهره کریمی
عضو موظف هیات مدیره رضا کاظم زاده
مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره رامین ملماسی