نام بانک شماره حساب شماره شبا شعبه و کدشعبه
ملت 107388266 IR51 0120 0000 0000 0107 3882 66 بورس کالا 62117
ملی 0112237849009 IR82 0170 0000 0011 2237 8490 09 بورس اوراق بهادار 695
سامان 8494015199993 IR89 0560 0849 0400 1519 9990 03 سی تیر 849
کارآفرین 0101101837605 IR98 0530 0000 0010 1101 8376 05 مرکزی 00643
دی 0105115997006 IR07 0660 0000 0010 5115 9970 06 مرکزی 110
  • شماره حساب ها بنام شرکت کارگزاری سینا می باشد
  • در قسمت نام واریز کننده بر روی فیش واریزی، حتما و حتما نام خریدار سهام درج شود