مدیران شرکت
تحصیلات سمت  نام مدیر 
کارشناسی ارشد حسابداری مدیر عامل  حامد فلاح جوشقانی
 کارشناسی ارشد اقتصاد  مدیر معاملات کالا محدثه محمدی
کارشناسی ارشد اقتصاد  مدیر معاملات مشتقه ربابه قاسمی
کارشناسی ارشد مالی   مدیر امور مالی مهدی خداویسی
کارشناسی ارشد بازرگانی-مالی مدیر اداری و پشتیبانی  محمود شکرالهی