مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
رئیس هیات مدیره  غلامحسن آرمات
 نائب رئیس هیات مدیره سعید همتی پور 
عضو هیات مدیره   محمد رشیدی زاده

مدیر عامل حامد فلاح جوشقانی